• Numele Proiectului: Servicii pentru monitorizarea stării de conservare a speciilor comunitare de reptile și amfibieni din România
 • Perioada de Implementare: 2012.06.26 – 2015.04.25
 • Bugetul Total: 716597.24 euro
 • Programul de Finantare: Programul Operaţional Sectorial Mediu 2007-2013 (Axa prioritară 4, SMIS-CSNR 17655) & Fondul European de Dezvoltare Regională
 • Partener/Coordonator: Dr. Török Zsolt
Obiectivul proiectului a fost monitorizarea reptilelor și amfibienilor de interes comunitar, in vederea furnizarii de date de teren pentru (și elaborarea) Rapoartelor Nationale privind starea ecologica curenta a speciilor studiate. Primele rapoarte nationale au fost transmise Comisiei Europene in iunie 2013.

Dr. Zsolt Csaba TÖRÖK

CONSERVAREA BIODIVERSITATII SI UTILIZAREA DURABILA A RESURSELOR NATURALE 

Silviu COVALIOV

RESTAURARE ECOLOGICA SI REDRESARE SPECII

Dr. Ing. Ion GRIGORAS

SISTEM INFORMATIC SI GEOMATICA

Dr. Gabriel LUPU

CONSERVAREA BIODIVERSITATII SI UTILIZAREA DURABILA A RESURSELOR NATURALE 

Dr. Aurel NĂSTASE

CONSERVAREA BIODIVERSITATII SI UTILIZAREA DURABILA A RESURSELOR NATURALE 

Dr. Liliana Paraschiva TÖRÖK

DIRECTOR STIINTIFIC
 • Numele Proiectului: Estimarea populațiilor  de Cormoran mare   (Phalacrocorax carbo) care cuibăresc și iernează in Romania -CONTRACT 475 –  Acest contract este parte din proiectul ‘Cormorant counts in the Western Palearctic’
 • Perioada de Implementare: 2013
 • Bugetul Total: 10000 euro
 • Programul de Finantare: Finanțat de DG Environment în cadrul Comisiei Europene și condus de EC project ‘CorMan’ în colaborare cu IUCN/Wetlands International Cormorant Research Group și organizații naționale.
 • Lider/Coordonator: Dr. Janos Botond Kiss
Obiectivul proiectului a fost realizarea unui inventar al populațiilor Cormoran mare (Phalacrocorax carbo) care cuibăresc și iernează in Romania în 2013. Rezultatele acestui inventar erau necesare în vederea stabilirii statutului speciei la nivel național, european și la nivelul regiunii West Palearctice. Studiul prezintă o imagine de ansamblu privind efectivele și distribuția speciei. Contractul a cuprins 2 rapoarte detaliate care prezintă situația la nivel național a numărului de perechi cuibăritoare, distribuția coloniilor, dimensiunea fiecărei colonii în parte și influența intervenției umane în colonii precum și zonele importante de aglomerare și hrănire a cormoranilor mari pe timp de iarnă în România.

Dr. Janos Botond KISS

CONSERVAREA BIODIVERSITATII SI UTILIZAREA DURABILA A RESURSELOR NATURALE 

Dr. Alexandru DOROSENCU

CONSERVAREA BIODIVERSITATII SI UTILIZAREA DURABILA A RESURSELOR NATURALE 

Vasile ALEXE

CONSERVAREA BIODIVERSITATII SI UTILIZAREA DURABILA A RESURSELOR NATURALE 

Dr. Mihai MARINOV

CENTRUL PENTRU STUDIUL BOLILOR TRANSFRONTALIERE, EMERGENTE SI ZOONOZELOR
 • Numele Proiectului: „Management adaptativ la modificările induse de schimbările climatice, asupra diversităţii habitatelor din ariile protejate” (HABIT-CHANGE)
 • Perioada de Implementare: 2010 – 2013
 • Buget Total: 85000 euro
 • Programul de Finantare: INTERREG IV B CENTRAL EUROPE programme
 • Partener/Coordonator: Leibniz Institute of Ecological and Regional Development, Germany

Schimbările climatice şi activităţile antropice reprezintă provocări semnificative pentru habitatele Europei şi Strategiile lor de management. În special ariile protejate se confruntă cu necesitatea presantă de a monitoriza schimbările, de aşi adapta managementul şi de a găsi răspunsuri flexibile, care să susţină dezvoltarea lor viitoare. HABIT-CHANGE evaluează, îmbogăţeşte şi adaptează strategiile de conservare şi management existente în momentul de faţă în ariile protejate. În acest mod, managerii pot preîntâmpină efectele schimbărilor climatice, care ameninţă integritatea şi diversitatea habitatelor. HABIT-CHANGE nu analizează doar modificările habitatelor cauzat ă de schimbările climatice ci se concentrează şi asupra adaptării managementului conservativ şi a modului de utilizare a terenului din ariile protejate. Este dezvoltat pe baza dialogului cu utilizatorii, care evidenŢiază problemele pe care aceştia le au, în condiţiile schimbărilor climatice şi promovează conştientizarea necesităţii aplicării unui management adaptativ în ariile protejate.
Ariile luate în studiu în cadrul proiectului HABIT-CHANGE sunt localizate în Europa Centrală şi Europa de Est. Ele sunt Parcuri Naţionale, Rezervaţii ale Biosferei sau Parcuri Naturale, dedicate zonelor umede, pădurilor, pajiştilor şi zonelor alpine. Habitatele şi speciile din aceste rezerve naturale, sunt considerate ca fiind foarte vulnerabile în raport cu schimbările climatice. Direcţia şi amploarea schimbărilor climatice la nivel regional ca şi efectele asupra măsurilor de management sunt încă neclare. La nivel local, nivelul precipitaţiilor ca efect semnificativ al schimbărilor climatice poate creşte sau descreşte, modificându-şi sesonalitatea. Vor fi precondiţii noi, care vor schimba compoziţia specifică în special în ecosistemele puternic dependente de apă, precum zonele umede, râurile şi lacurile dar şi în pădurile şi pajiştile naturale.

Dr. Mihai DOROFTEI

CONSERVAREA BIODIVERSITATII SI UTILIZAREA DURABILA A RESURSELOR NATURALE 

Dr. Gabriel LUPU

CONSERVAREA BIODIVERSITATII SI UTILIZAREA DURABILA A RESURSELOR NATURALE 

Ec. Raluca BOZAGIEVICI

CENTRUL DE INFORMARE TEHNOLOGICA „DELTA DUNARII”

Cristina NANU

CENTRUL DE INFORMARE TEHNOLOGICA „DELTA DUNARII”

Dr. Marian MIERLA

SISTEM INFORMATIC SI GEOMATICA

Silviu COVALIOV

RESTAURARE ECOLOGICA SI REDRESARE SPECII
 • Numele Proiectului: Studiu de evaluare adecvată pentru proiectul de Realizarea lucrărilor de împrejmuire a obiectivului “Amenajare plajă Sulina”
 • Perioada de Implementare: 2014
 • Buget Total: 30000 euro
 • Programul de Finantare: Consiliul Judetean Tulcea
 • Lider/Coordonator: Institutul National de Cercetare-Dezvoltare „Delta Dunarii” 

Evaluarea adecvată se realizează în conformitate cu art. 6(3) si 6(4) din Directiva „Habitate” şi este solicitată când există suspiciuni cu privire la posibilitatea existenţei unor efecte semnificative asupra siturilor Natura 2000. Prezentul studiu a fost întocmit în conformitate cu OM 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar. În cadrul studiului de evaluare adecvată, este analizat şi evaluat, în mod corespunzător, impactul din interiorul ariei naturale protejate de interes comunitar pentru fiecare specie şi habitat de interes comunitar, posibil afectate de implementarea proiectului de investiție, astfel încât să se asigure obiectivele de conservare ale acestora, respectiv a reţelei Natura 2000.
Scopul proiectului de realizare a lucrărilor de împrejmuire la obiectivul “Amenajare plaja Sulina” este cel de separare a zonei construite de zona naturală. Din punct de vedere geografic, amplasamentul este situat în România, Delta Dunării. Din punct de vedere administrativ, se află în intravilanul orașului Sulina, la sud de gura de vărsare a canalului Sulina în Marea Neagră. În acest studiu de evaluare adecvată, se analizează întreaga suprafață a amplasamentului “Amenajare plaja Sulina” ce urmează a fi împrejmuit și vecinătățile acestuia. De asemenea, se analizează impactul cumulat al proiectului existent “Amenajare plaja Sulina” cu proiectul de împrejmuire ce urmează a fi realizat în zona plajei, care ar putea afecta habitatele și integritatea siturilor Natura 2000. În cadrul studiului vom denumi suprafața amplasamentului zona proiectului (zona marcată cu albastru pe ortophotoplan). Trebuie amintit că, în zona proiectului precum și în zona Sulina (zona marcată cu galben pe ortophotoplan), s-au desfășurat numeroase studii pentru componenta biodiversitate în ultimii 5 ani. Datele prezentate sunt rezultate finale ale studiului şi au ca scop inventarierea și evaluarea stării de conservare a speciilor și habitatelor din zona cordonului litoral. Zona cordonului litoral este reprezentată de zona costieră integrată în studiu care se desfășoară pe o lungime de 80 de kilometri de la gura de vărsare a canalului Sulina și până la Gura Portiței, având lățimea de 1000 de metri. În cadrul studiului, vom denumi acest sector, zona Sulina – Gura Portiței (zona marcată cu roșu). Se prezintă măsurile de conservare ale acestora, elaborate în concordanţă cu legislaţia naţională în domeniu. De asemenea, în vederea elaborării măsurilor de conservare, au fost consultate planurile de management ale unor arii naturale protejate din afara țării, care au în perimetrul lor habitate specifice zonelor de cordon litoral. Informațiile privind realizarea proiectului au fost luate din documentația solicitată Consiliului Județean Tulcea. În această documentație, nu au fost găsite informații cu privire la durata de desfășurare a proiectului de împrejmuire. În acest sens, va fi prezentată o perioadă optimă de realizare a lucrărilor. Astfel, se intenționează reducerea efectelor negative ale impactului asupra mediului. Au fost utilizate la elaborarea studiului de evaluare adecvată: planul de management al R.B.D.D.; formularele standard Natura 2000 SCI și SPA; informaţii privind distribuția unor specii furnizate de colegi din cadrul facultății de biologie a Universității din București și a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, precum și informații din cadrul I.N.C.D.M.; planuri, hărţi, materiale privind geologia, hidrologia şi ecologia zonei din arhiva I.N.C.D.D.D.; rapoarte privind starea mediului în R.B.D.D., precum și planurile privind utilizarea terenurilor. Actualizarea şi verificarea datelor din sursele menţionate anterior a fost realizată prin studii de teren. Pentru fiecare specie şi habitat, caracteristice cordonului litoral, au fost stabilite măsuri specifice pentru management şi monitorizare. De asemenea, a fost creată o bază de date electronică privind habitatele şi speciile cartate, precum şi realizarea hărţilor de distribuţie a acestora, informaţia urmând a fi compatibilă cu cea la nivel naţional (bază de date în format B.I.M.S., proiectare în G.I.S.). Recomandarea generală pentru realizarea gardului de împrejmuire este să se utilizeze materiale din resurse naturale tradiționale pentru toate laturile perimetrului. Din punct de vedere estetic, gardul va fi integrat în peisaj. În acest fel, se vor respecta normele de reglementare a regimului de contrucții și arhitectură în Delta Dunării . Proiectul de investiție se numește Realizarea lucrărilor de împrejmuire a obiectivului “Amenajare plaja Sulina”, având ca titular pe S.C. A.S.P.L. Sulina S.R.L. și are ca scop dezvoltarea infrastructurii turistice a zonei de plajă pentru deservirea publicului țintă. Justificarea necesității de împrejmuire a obiectivului mai sus menționat este limitarea accesului persoanelor neautorizate și a animalelor domestice. Gardul împrejmuitor va avea o lungime de aproximativ 1100 de metri și înălțimea de 1,3 metri. Lucrările de costrucție privind implementarea proiectului se vor realiza manual. Materialele din care va fi confecționat, pe laturile vestice, nordice și estice, vor fi panouri de plasă bordurată fixate pe stâlpi din lemn ancorați direct în pământ, fără fundații din beton. Pe latura sudică, gardul de împrejmuire va fi confecționat din răchită, stuf sau arbuști specifici zonei. Scopul său este de a asigura împrejmuirea incintei construite cu module tip chioșc a obiectivului “Amenajare plaja Sulina”.

Dr. Mihai DOROFTEI

CONSERVAREA BIODIVERSITATII SI UTILIZAREA DURABILA A RESURSELOR NATURALE 

Dr. Gabriel LUPU

CONSERVAREA BIODIVERSITATII SI UTILIZAREA DURABILA A RESURSELOR NATURALE 

Dr. Marian MIERLA

SISTEM INFORMATIC SI GEOMATICA

Florentina SELA

CONSERVAREA BIODIVERSITATII SI UTILIZAREA DURABILA A RESURSELOR NATURALE 

Vasile ALEXE

CONSERVAREA BIODIVERSITATII SI UTILIZAREA DURABILA A RESURSELOR NATURALE 

Dr. Aurel NĂSTASE

CONSERVAREA BIODIVERSITATII SI UTILIZAREA DURABILA A RESURSELOR NATURALE 

Cristian TRIFANOV

SISTEM INFORMATIC SI GEOMATICA

Eugenia MARIN

CONSERVAREA BIODIVERSITATII SI UTILIZAREA DURABILA A RESURSELOR NATURALE 

Gabriel G. LUPU

CENTRUL DE INFORMARE TEHNOLOGICĂ „DELTA DUNĂRII”

 • Numele Proiectului: „Studiu de evaluare a zonelor de litoral Corbu, Vadu, Portița, Sf. Gheorghe și Sulina în vederea reglementării activităților turistice în raport cu protecția speciilor și habitatelor costiere” 
 • Perioada de Implementare: 2016 – 2017
 • Bugetul Total: 30000 euro
 • Programul de Finantare: Administratia Biosferei Delta Dunarii
 • Lider/Coordonator: Institutul National de Cercetare-Dezvoltare „Delta Dunarii” 
Cercetările anterioare, privind conservarea biodiversității în raport cu impactul activităților turistice în zonele costiere precum și elaborarea hărților tematice cu ajutorul tehnicilor G.I.S., reprezintă o importantă bază de informații în vederea realizării studiilor de evaluare și a recomandărilor de exploatare durabilă. Astfel că acţiunile şi măsurile de management propuse pentru reglementarea activității turistice în zonele de plajă amenajată și neamenajată din Rezervația Biosferei Delta Dunării (R.B.D.D.) trebuie să fie în concordanță cu creşterea semnificativă a potenţialului sitului Natura 2000 ROSCI0065 Delta Dunării în zona de cordon litoral. Un alt aspect care trebuie prevăzut este menţinerea pe termen lung a statutului favorabil de conservare al habitatelor naturale de coastă şi a speciilor de interes conservativ în conformitate cu legislaţia în vigoare şi asigurarea unui model naţional de gestionare durabilă a zonelor de coastă, într-un sit Natura 2000. Din acest punct de vedere studiu include următoarele informații: conservarea şi menţinerea statutului favorabil de conservare a biodiversităţii pe teritoriul sitului Natura 2000 ROSCI0065 Delta Dunării şi crearea unei baze de date şi informaţii care să justifice importanţa biodiversităţii zonei la nivel internaţional, naţional şi regional; reglementarea, monitorizarea şi controlul activităţilor de utilizare a plajelor amenajate și neamenajate din situl ROSCI0065 Delta Dunării şi promovarea pe teritoriul rezervaţiei a activităţilor care nu generează un impact negativ semnificativ asupra biodiversităţii; Studiul va servi la fundamentarea măsurilor privind protecția și conservarea speciilor și habitatelor din zonele de coastă precum și la reglementarea activităților turistice desfășurate în zona litorală a R.B.D.D.

Dr. Mihai DOROFTEI

CONSERVAREA BIODIVERSITATII SI UTILIZAREA DURABILA A RESURSELOR NATURALE 

Dr. Gabriel LUPU

CONSERVAREA BIODIVERSITATII SI UTILIZAREA DURABILA A RESURSELOR NATURALE 

Dr. Marian MIERLA

SISTEM INFORMATIC SI GEOMATICA

Silviu COVALIOV

RESTAURARE ECOLOGICA SI REDRESARE SPECII

Cristian TRIFANOV

SISTEM INFORMATIC SI GEOMATICA

Vasile ALEXE

CONSERVAREA BIODIVERSITATII SI UTILIZAREA DURABILA A RESURSELOR NATURALE 
 • Numele Proiectului: Instrumente inovatoare pentru analiza de mediu în Nord-Vest Bazinul Marii Negre (e-ochiul Marii Negre)
 • Perioada de Implementare: 2013 – 2015
 • Bugetul Total: 124107.48  euro
 • Programul de Finantare: BSB – JOP / MDRAP
 • Partener/Coordonator: Dr. Ion Navodaru
Sprijinirea dezvoltării unor politici durabile de mediu prin implementarea de inițiative de cercetare inovatoare axate pe analiza, monitorizarea și investigarea parametrilor fizico-chimici și biologici ai sistemelor acvatice de suprafață din bazinul de nord-vest al Mării Negre.

Dr. Ing. Ion NĂVODARU

CONSERVAREA BIODIVERSITATII SI UTILIZAREA DURABILA A RESURSELOR NATURALE 

Dr. Alexandru DOROSENCU

CONSERVAREA BIODIVERSITATII SI UTILIZAREA DURABILA A RESURSELOR NATURALE

Dr. Liliana TEODOROF

LABORATOARE SI BAZE DE CERCETARE

Dr. Orhan IBRAM

LABORATOARE SI BAZE DE CERCETARE

Dr. Aurel NĂSTASE

CONSERVAREA BIODIVERSITATII SI UTILIZAREA DURABILA A RESURSELOR NATURALE

Ec. Raluca BOZAGIEVICI

CENTRUL DE INFORMARE TEHNOLOGICA „DELTA DUNARII”

Eugenia MARIN

CONSERVAREA BIODIVERSITATII SI UTILIZAREA DURABILA A RESURSELOR NATURALE

Dr. Ing. Ion GRIGORAS

SISTEM INFORMATIC SI GEOMATICA