GRUPUL DE CERCETARE – RESTAURARE ECOLOGICA
Restoration-DD
Perioada de implementare: Mai 2015-Aprilie 2017

Bugetul total: 1.556.177 Euro

Proiect finanţat prin Granturi SEE 2009-2014, în cadrul Programului RO 02 – Biodiversitate şi Servicii ale Ecosistemelor, Apelul de proiecte nr. 3 “Scheme de Restaurări Vaste ale Ecosistemelor”

Operator de program: Ministerul Mediului

Promotor Proiect: Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare Delta Dunării Tulcea
Partener 1: NINA, Norvegia
Partener 2: ARBDD Tulcea

Manager proiect: Dr. ing. Eugenia CIOACĂ

Descrierea proiectului:

Acţiunea principală propusă în proiect este constituită din lucrări hidrotehnice de restaurare, de decolmatare canale secundare, pe o lungime de 13560 m, în două zone protejate ale ariei naturale Şontea-Fortuna din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării (RBDD).

Executarea lucrărilor de restaurare are ca scop refacerea sau îmbunătăţirea reţelei hidrografice, pentru refacerea conectivităţii habitatelor la reţeaua de canale principale, refacerea rutelor de migrare a speciilor acvatice, în special, în condiţii de nivele scăzute ale apei Dunării, în vederea hrănirii, reproducerii, depunerii pontei. Restaurarea habitatelor constituie premiza pentru refacerea, îmbunătăţirea şi menţinerea stării favorabile de conservare a speciilor acvatice de floră şi faună de importanţă comunitară /naţională din siturile Natura 2000 SPA şi SCI ale Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării. Acţiunile de refacere a habitatelor naturale, precum şi cele de informare a publicului privind importanţa şi efectul activităţilor propuse în proiect, au ca scop stoparea declinului biodiversităţii-patrimoniul natural al RBDD.

Denumire proiect: MODEL NOU INOVATIV UTILIZAT ÎN FUNDAMENTAREA ŞTIINŢIFICĂ A DECIZIILOR PRIVIND PROTECŢIA ŞI RECONSTRUCŢIA ECOLOGICĂ A ZONELOR UMEDE ŞI CONSERVAREA ARIILOR PROTEJATE BAZAT PE MODELAREA MATEMATICĂ A DINAMICII MORFOHIDROGRAFICE ŞI CALITĂŢII APEI [MORFDD]
Perioada de implementare: 14.09.2007 – 31.12.2010
Bugetul proiectului: 2.200.000 Lei
Programul de finanţare: PNCDI II /PROGRAMUL 4 “PARTENERIATE ÎN DOMENIILE PRIORITARE” 2007-2013
Unitatea de conducere a programului: CNMP/MEC
Nr. /Acronimul Proiectului: 1912 /MORFDD
Lider proiect /consorţiu: INCDDD Tulcea
Director de proiect: Dr. ing. Eugenia CIOACĂ

Descrierea proiectului :

În cadrul proiectului MORFDD au fost identificate şi cuantificate, din punctul de vedere al dinamicii modificărilor morfohidrografice, zonele cu procese fluviale active în reteaua hidrografică a Rezervaţei Biosferei Delta Dunării, utilizând programul Delft 3D.

Proiectul MORFDD a dezvoltat a tehnologie nouă de investigare a stării factorilor de mediu prin evaluarea modificărilor morfohidrografice produse de procesele fluviale: erosiunea si sedimentarea aluvionara. Studiul de caz al proiectului este sistemul de mediu Rezervatia Biosferei Delta Dunarii (RBDD). Acesta este unul din principalele componente ale geosistemului Dunare – Delta Dunarii – Marea Neagra. Este format din teritoriul Deltei Dunarii, complexul lacustruu Razim-Sinoie şi zona apelor de coastă marină, până la isobata de 20 m adâncime.

Obiectivele proiectului: identificarea zonelor din reteaua hidrografica a RBDD cu procese fluviale active; evaluarea modificarilor morfohidrografice produse de procesele fluviale; construirea bazelor de date georeferentiate /spatiale privind regimul hidromorfologic şi morfologic pentru întreaga zonă a RBDD.

Bazele de date georeferentiate, construite în acest proiect, sunt prelucrate în programele specializate: ArcGIS /ArcMap şi modelul hidraulic /matematic Delft3D. Ambele programe au constituit suportul adecvat în vizualizarea şi evaluarea modificărilor morfologice în reţeaua hidrografică a RBDD. Modelul matematic Delft3D este un produs al Hydraulic Systems, DELTARES, Delft, Olanda. Este un software specializat în modelarea numerică a modificarilor morfohidrografice şi calităţii apei. Rezolvă ecuaţiile hidrodinamicii pentru curgerea nepermanenta şi procesele morfologice în rauri, lacurii şi zone de coastă, într-un sistem tri-dimensional de coordonate (XYZ). Atât în ArcGIS cât şi în Delft 3D, datele de intrare sunt geospatiale, astfel că, hărţile numerice (digitale) şi profilele morfohidrografice ale canalelor /garlelor /lacurilor rezultate vor arata o distributie spatială a modificarilor morfohidrografice, precum şi dimensiunile acestora (adancimi de roziune şi/sau depozite de sedimentare aluvionară). Studiile şi măsuratorile de teren, efectuate pentru colectarea datelor hidraulice şi morfohidrografice, au fost realizate în cadrul acestui proiect utilizând echipamente şi tehnică de calcul performante, compatibile cu GIS.

Proiectul crează o bază ştiinţifică de cunoastere a modului de funcţionare a unui sistem de mediu, din punctul de vedere morfohidrografic, necesară în fundamentarea ştiinţifică a deciziilor privind protecţia şi reconstrucţia ecologică a zonelor umede şi conservarea ariilor protejate. Principalul utilizator al rezultatelor proiectului este Administratia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării.

Configuraţia morfohidrografică a unităţilor hidrografice Rosu-Puiu şi Dunavăţ-Dranov din RBDD
Configuraţia morfohidrografică a unităţilor hidrografice Rosu-Puiu şi Dunavăţ-Dranov din RBDD
Denumire proiect: MODEL NOU EDUCAŢIONAL ŞI SUPORT DECIZIONAL PENTRU DINAMIZAREA DEZVOLTĂRII DURABILE BAZAT PE SERVICII INOVATIVE WEB ŞI RATIONAMENT DE CALITATE [NATUR NET-REDIME]

Perioada de implementare: 01.06.2005 – 30.04.2007
Bugetul proiectului: 90.000 Euro
Programul de finanţare: FP6 / CORINT EU-RO
Unitatea de conducere a programului: CNMP/MEC, PNCDI II.
Nr. /Acronimul Proiectului: GOCE-CT-2003-004074 /NATURNET-REDIME
Lider proiect /consorţiu: Centrul de Studii Strategice, Cehia
Director de proiect: Dr. ing. Eugenia CIOACĂ

Descrierea proiectului :
Proiectul NaturNet-Redime dezvoltă două instrumente de sprijin în instruirea şi dinamizarea factorilor de decizie (politicieni, acţionari, persoane implicate în procesul de decizie, sau cetăţeni, studenţi, etc) privind implementatrea strategiei Uniunii Europene de Dezvoltare Durabilă, în toate domeniile vieţii: social, economic şi de mediu. Aceste instrumente sunt:
1. Portalul NaturNet-Redime (www.naturnet.org) – structurat pe secţiuni de prezentare inovativă a diferite instrumente si surse de date, pentru studiu dezvoltarii durabile.
2. Utilizarea soft-ul „Raţionament Calitativ” (RC – Qualitative Reasoning (QR). Această abordare este accesibilă publicului larg prin portalul NaturNet-Redime. Acest model (soft-ware) aplică cunoaşterea şi evaluarea stării unui sistem (social, economic, de mediu) prin cunoaşterea aprofundată a cauzelor care impietează procesul de dezvoltarea durabilă. Modelul abordează structurarea sistemului pe principiul „cauza-efect”.
Rezultatul final al acestui proiect este Modelul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (RBDD), construit pe principiul Raţionametului Calitativ în software-ul specializat GARP3. Acesta se găseste în pagina proiectului www.naturnet.org.
Întrucat în zona RBDD ecosistemele acvatice reprezintă cel mai important şi extins mediu în care se dezvoltă resursele naturale (resurse de interes economic şi de interes conservativ, protejate de Convenţii Internaţionale), o atenţie deosebită este acordată calităţii apei, “responsabilă” atât pentru biodiversitatea RBDD, cât si pentru sănătatea populaţiei locale a acestei zone. Modelul Raţionament Calitativ al RBDD este concentrat pe descrierea, din punctul de vedere calitativ, a comportării componentelor biotice (populaţiile de floră si faună) ale ecosistemelor acvatice din Delta Dunării şi a populaţiei umane, aflate sub directa influenţă a procesului de poluare a apei din aceasta zonă. Portalul www.naturnet.org sau http://hcs.science.uva.nl/QRM/ poate fi accesat de către orice persoană interesată în învăţarea modului de construire a unui model Raţionament Calitativ şi documentarea asupra tuturor aspectelor ce privesc Dezvoltarea Durabilă.

GRUPUL DE CERCETARE A STURIONILOR
BEI Grant: “ Studiu pregătitor privind comportamentul peștilor migratori la barajele hidroenergetice de la Porțile de Fier ” 2014 -2015

(CC6451 / P07337 5 – Banca Europeană de Investiții Luxemburg), Buget: 221 810 Euro

Coordonator proiect: Institutul National de Cercetare – Dezvoltare Delta Dunării (INCDDD), Tulcea, România

Subcontractori: University of Belgrade, Institute for Multidisciplinary Research (IMSI) Belgrade, Serbia, www.imsi.rs;  National Museum of Natural History (NMNH), Sofia, Bulgaria, http://www.nmnhs.com

Consilier științific extern: Finn Økland – NINA Trondheim

Manageri BEI: Stephen Hart & Aimilia Pistrika;  Manager Contract BEI: Luc McCoy

Descrierea proiectului: Măsurătorile de viteze realizate cu ajutorul ADCP river surveyor M9 și ridicările de batimetrie  3D realizate de echipa INCDDD în aval de barajul de la Porțile de Fier II,  s-au dovedit esențiale pentru înțelegerea comportamentului peștilor în aval de baraj.

Echipa INCDDD a proiectat și realizat un sistem de ancore și flotori speciali cu ajutorul cărora au fost instalate stațiile automate submersibile VR2W în aval de barajul de la Porțile de Fier II. Capturarea, marcarea și înregistrarea cu succes a deplasărilor a 3 sturioni și a altor specii de pești de către partenerii din Bulgaria și Serbia. Analizele genetice și dimensiunea sturionilor înregistrați pe parcursul anilor 2014 și 2015 la Porțile de Fier II au arătat faptul că aceste exemplare aparțin unor grupuri de sturioni ce s-au reprodus în aval de Porțile de Fier II în sectorul Sârbesc sau Bulgăresc al Dunării după construcția barajelor. Au fost realizate teste detaliate a distanței de detecție a mărcilor în luna iulie 2015  alături de o echipă din Serbia sub îndrumarea expertului Norvegian. Au fost testate mărci acustice și radio de la trei producători diferiți care au scos în evidență faptul că datorită condițiilor extreme existente în apropierea turbinelor barajului de la Porțile de Fier II semnalul nu se propagă prin apă și nu poate fi folosit la peștii care se deplasează pe la fundul apei. A fost identificată o posibilă  locație a intrării în pasajul de pești pe malul Romanesc al Dunării bazată pe datele de batimetrie obținute și pe comportamentul a trei specii migratoare de pești (Morun, Mreană și Somn) care au fost marcate și urmărite în cadrul acestui proiect. Rezultatele acestui studiu pregătitor privind comportamentul peștilor migratori la barajele hidroenergetice de la Porțile de Fier au fost prezentate și discutate în cadrul Conferinței Mondiale a Trecătorilor de Pești ce a avut loc în Olanda în luna Iunie 2015. Obiectivele și rezultatele acestui proiect au fost prezentate autorităților naționale din domeniul pescuitului în România, Bulgaria și Serbia, precum și altor părți interesate Hidroelectrica și comunităților locale din România și Serbia. Pentru a disemina experiența și cunoștințele acumulate pe parcursul acestui proiect a fost organizat la Tulcea un Workshop Internațional în care au fost invitați experți din 9 țări și s-au redactat două propuneri de proiect referitoare la trecătorile peștilor de la barajele Porțile de Fier. A fost elaborată o scrisoare de interes pentru o propunere de proiect care să cuprindă atât Dunărea Inferioară cat și Dunărea Mijlocie  în vederea realizării  unui studiu hidraulic detaliat precum și studiul comportamentului la pești cu scopul refacerii conectivității longitudinale la barajele Porțile de Fier. Propunerea a fost realizată de către un consorțiu format din țări riverane la Dunăre (SK, HU, HR, RS, BG, RO, UA) și susținut de WWF România, Ministerul Agriculturii din Ungaria și Ministerul Mediului din România.

“Beluga Sturgeon Community based Tourism”  (BESTCOMBAT), 2009-2011

(KnRin/ – 2008/112231), Budget: 1 260 000 Euro

Lider de proiect: Radu Suciu / INCDDD Tulcea

Parteneri: NIVA Oslo, NTNU Trondheim, Kaviar House SRL Isaccea

Descrierea proiectului:

Proiectul a BestCombat a combinat elemente de Biologie, Sociologie și Turism, cu scopul de a proteja Morunul din Dunăre prin susținerea și educarea comunităților locale pentru dezvoltarea noilor mijloace de trai (cu accent pe turismul rural) ca alternativă la pescuitul nesustenabil al Morunului, care este pe cale de dispariție. În anul 2009, cercetătorii implicați în proiectul BESTCOMBAT, au efectuat prima implantare din lume a unui exemplar de Morun. S-au implantat emițatoare acustice la 5 masculi și au fost eliberați în Dunăre, fiind înregistrați deplasând-se în Marea Neagră. Morunul Harald fost eliberat pe brațul Borcea la Stelnica, România. Marcarea lui satelitară a început  să dezvăluie itinerariul călătoriei de-a lungul Dunării și pe platoul de nord-vest al Mării Negre.

“Drumul Caviarului” își propune sa promoveze turismul pe „drumul” morunului, de-a lungul Dunării în mediul rural românesc, pana la gura Mării Negre. Punctele de interes sunt: vizitarea unei crescătorii de sturioni, unde turiștii vor putea vedea și atinge acest pește fascinant; vizitarea forturilor romane Carsium și Noviodunum ale căror ruine căzute în Dunăre sunt folosite acum de sturioni pentru a depune icrele, precum și vizitarea localității Sfântu Gheorghe, un sat tradițional de pescari de sturioni localizat în inima Deltei Dunării