Public Information

Solicitare informatii de interes public privind aplicabilitatea Legii nr. 544/2001 privind
liberul acces la informatiile de interes public

Accesul liber si neingradit al persoanei la orice informatii de interes public, definite astfel prin Legea nr. 544/2001, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relatiilor dintre persoane si autoritatile publice, in conformitate cu Constitutia Romaniei si cu documentele internationale ratificate de Parlamentul Romaniei.

Aplicarea Legii nr. 544/2001 se face cu respectarea urmatoarelor principii:

 1. principiul transparentei – autoritatile si institutiile publice au obligatia sa isi desfasoare activitatea intr-o maniera deschisa fata de public, in care accesul liber si neingradit la informatiile de interes public sa constituie regula, iar limitarea accesului la informatie sa constituie exceptia, in conditiile legii;
 2. principiul aplicarii unitare – autoritatile si institutiile publice asigura respectarea legii in mod unitar, in conformitate cu prevederile acesteia si ale prezentelor norme metodologice;
 3. principiul autonomiei – fiecare autoritate sau institutie publica va elabora propriul regulament de organizare si functionare a compartimentelor de informare si relatii publice, in conformitate cu prevederile legii si ale prezentelor norme metodologice.

Prin informatie de interes public se intelege orice informatie care priveste activitatile sau rezulta din activitatile unei autoritati publice sau institutii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informatiei.

Legislatia aplicabilă:

LEGEA nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare.

HOTARAREA GUVERNULUI nr. 123 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare.

Solicitare informaţii de interes public

Formulare:
Cerere de informatii de interes public (link)
Reclamatie administrativa (I) (link)
Reclamatie administrativa (II) (link)

Formularul de cerere sau de reclamatie administrativa se transmite prin orice modalitate prevazuta de lege, prin fax la nr. 0240533547, prin corespondenta electronica la email: office@ddni.ro, sau se depune la secretariatul INCDDD, la sediul social din Tulcea, str. Babadadg, nr.165.

Formularul de cerere sau de reclamatie administrativa va fi redirectionat catre persoana desemnata cu atributii in domeniul Legii 544/2001 spre solutionare in baza prevederilor legale in materie.

Cerere de informatii de interes public
Reclamație
administrativă I
Reclamație
administrativă II

Formularul de cerere sau de reclamatie administrativa se transmite prin orice modalitate prevazuta de lege, prin fax la nr. 0240533547, prin corespondenta electronica la email: office@ddni.ro, sau se depune la secretariatul INCDDD, la sediul social din Tulcea, str. Babadadg, nr.165.

Formularul de cerere sau de reclamatie administrativa va fi redirectionat catre persoana desemnata cu atributii in domeniul Legii 544/2001 spre solutionare in baza prevederilor legale in materie.

Modalitati de contestare conform Legii nr.544/2001, privind liberul acces la informatiile de
interes public

In cazul in care o persoana considera ca dreptul sau privind accesul la informatiile de interes public a fost incalcat, aceasta se poate adresa cu reclamatie administrativa (model 1 sau model 2) conducatorului autoritatii careia i-a fost solicitata informatia, in conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 32-34 din H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public. Modele de reclamatii administrative se gasesc la anexele 2a) si 2b) ale Normelor metodologice.

Modalitatile de contestare a deciziei autoritatii in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.

Temei legal: Conform art. 21 din Legea nr. 544 din 12.10.2001.

 1. Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autoritati ori institutii publice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi constituie abatere si atrage raspunderea disciplinara a celui vinovat.
 2. Impotriva refuzului prevazut la alin. (1) se poate depune reclamatie la conducatorul autoritatii sau al institutiei publice respective in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta de catre persoana lezata.
 3. Daca dupa cercetarea administrativa reclamatia se dovedeste intemeiata, raspunsul se transmite persoanei lezate in termen de 15 zile de la depunerea reclamatiei si va contine atat informatiile de interes public solicitate initial, cat si mentionarea sanctiunilor disciplinare luate impotriva celui vinovat.

De asemenea, in cazul in care solicitantul se considera vatamat in drepturile sale prevazute de lege, poate depune plangere la sectia de contencios administrativ a tribunalului in a carei raza teritoriala domiciliaza sau in a carei raza teritoriala se afla sediul institutiei sau autoritatii publice, asa cum prevede art. 22 alin. (1) din Legea nr, 544/2001, cu modificarile si completarile uterioare, si art. 36 din H.G. nr. 123/2002.

Temei legal: Art. 22 din Legea nr. 544 din 12.10.2001.

 1. In cazul in care o persoana se considera vatamata in drepturile sale, prevazute in prezenta lege, aceasta poate face plangere la sectia de contencios administrativ a tribunalului in a carei raza teritoriala domiciliaza sau in a carei raza teritoriala se afla sediul autoritatii ori al institutiei publice. Plangerea se face in termen de 30 de zile de la data expirarii termenului prevazut la art. 7.
 2. Instanta poate obliga autoritatea sau institutia publica sa furnizeze informatiile de interes public solicitate si sa plateasca daune morale si/sau patrimoniale.
 3. Hotararea tribunalului este supusa recursului.
 4. Decizia Curtii de apel este definitiva si irevocabila.
 5. Atat plangerea, cat si apelul se judeca in instanta in procedura de urgenta si sunt scutite de taxa de timbru.

Acte normative care reglementeaza organizarea si functionarea INCDDD Tulcea

HG nr.253/2015 privind înfiinţarea unor institute naţionale de cercetare-dezvoltare în domeniul protecţiei mediului, ecologiei şi dezvoltării durabile prin reorganizarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului, precum şi pentru actualizarea datelor de patrimoniu.

LISTA documentelor de interes public la nivelul INCDDD Tulcea:

 1. Acte normative care reglementeza organizarea si functionarea INCDDD Tulcea;
 2. Structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente;
 3. Numele si prenumele persoanelor din conducerea INCDDD Tulcea si ale persoanei responsabile cu difuzarea informatiilor publice;
 4. Coordonate de contact ale INCDDD Tulcea –denumirea, sediul, numerlee de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de internet;
 5. Sursele financiare, bugetul si bilantul contabil;
Financial Balance 2020
Financial Balance 2021
Financial Balance 2022

income and expenditure budget (IEB)

IEB 2021

IEB 2021_ORDER nr.548_29.09.2021

IEB 2022

IEB 2022_ORDER nr.20567_26.05.2022

 IEB 2022 rev.

IEB 2022_ORDER nr.21689_14.11.2022_revision

IEB 2023

IEB 2023_ORDER nr.20563_10.05.2023

IEB 2023 rev.

IEB 2023_ORDER nr.21605_ 12.12.2023 revision

6. Anunturile privind organizarea, potrivit legii, a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul institutului precum si conditiile de participare si cerintele specifice;

7. Comunicate de presa;
8. Modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate;
9. Public Acquisitions;
10. Lista cuprinzand categoriile de documente produse si /sau gestionate;
11. Rapoarte anuale de evaluare a aplicarii Legii nr. 544/2001.

Get in touch with us if you want more information 

At DDNI, we understand that your feedback is valuable and should be handled with the utmost care. That’s why we prioritize the legality and legitimacy of public information, ensuring that you are up to date.

CONTACT

165 Babadag street, Tulcea 820112, Romania

Monday - Thursday: 8.00 - 16.30 / Friday - 8.00 - 14.00

Call Center: (+4) 0240 - 524 546 / (+4) 0240 - 524 548 / (+4) 0240 - 524 550,

Phone (Secretary Office): (+4) 0240 - 531 520

Fax: (+4) 0240 - 533 547

e-mail: office@ddni.ro

Member Area

Access your data within the intranet

AUDIENCE PROGRAM

General Director : Monday  09.00 - 11.00

Scientific Director: Tuesday 09.00 - 11.00

Technical Director: Wednesday 09.00 - 11.00

Economic Director: Thursday 09.00 - 11.00

Registration for the audience is done by prior appointment by phone at:  0240/531520, int. 100 (secretariat) and by e-mail at: office@ddni.ro