Nucleus Programme

2023 - 2026

PROGRAM NUCLEU ”Delta Dunării 2030”

DOWNLOAD THE PROGRAMME

DOWNLOAD ACTIVITY REPORT 2023

Contract MCI Nr. 35N/2023, Cod PN 23 13  

 1. Contractor: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Delta Dunării – Tulcea (INCDDD)
 2. Director program: Dr. Bagriel LUPU
 3. Denumirea programului-nucleu – acronim: Program de cercetare științifică pentru dezvoltarea competențelor și capacităților de cercetare în domeniul sănătății și protecției mediului zonelor umede – ”Delta Dunării 2030”
 4. Durata programului: 48 luni (ianuarie 2023 – decembrie 2026)
 5. Valoarea propunerii programului: 46 379 994,89 lei
2019 - 2022

PROGRAM NUCLEU ”Delta Dunării 2022”

DOWNLOAD THE PROGRAMME

DOWNLOAD ACTIVITY REPORT 2019-2021

Contract MCI Nr. 41N/2019, Cod PN 19 12

 1. Contractor: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Delta Dunării – Tulcea (INCDDD)
 2. Director program: dr.ing. Ion NĂVODARU
 3. Denumirea programului-nucleu – acronim: Delta Dunării 2022 – DD2022
 4. Durata programului:48 luni (ianuarie 2019-decembrie 2022)
 5. Valoarea propunerii programului: 38 934 880 lei
2018

PROGRAM NUCLEU ”Delta Dunării 2018”

Download the Activity Report

Contract MCI Nr. 14N/2018, Cod PN 18 14

 1. Contractor: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Delta Dunării – Tulcea (INCDDD)
 1. Director program: dr.ing. Ion NĂVODARU
 1. Denumirea programului-nucleu – acronim: Delta Dunării 2018 – Delta Dunării 2018
 1. Durata programului: 2018
 1. Scopul programului:

Programul ”Delta Dunării 2018”are ca scop desfășurarea activităților de cercetare – dezvoltare  și inovare în domeniul dezvoltării durabile, ecologiei și protecției mediului, pentru fundamentarea managementului în Rezervația Biosferei Delta Dunării și în alte zone umede de interes național și internațional pentru conservarea biodiversității și pentru dezvoltare durabilă. Principalele activități de cercetare – dezvoltare pentru atingerea scopului programului sunt:

 1. a) estimarea stării de conservare a biodiversității și a presiunilor factorilor de mediu;
 2. b) analiza structurii, evoluției, stării și funcționării ecosistemelor;
 3. c) studiul proceselor hidro-biologice privind reconstrucția ecologică a ecosistemelor și redresării speciilor amenințate;
 4. d) evaluări pentru conservarea și valorificarea durabilă a resurselor naturale;
 5. e) studierea sistemelor socio-ecologice;
 6. f) îmbunătățirea cunoașterii și dezvoltarea de metode și instrumente noi pentru estimarea și diminuarea riscurilor și hazardelor asupra sistemelor socio-ecologice (elaborare harților de risc și hazard la inundații;
 7. d) estimarea stării de conservare a speciilor de interes comunitar în rețeaua de protecție Natura 2000;
 8. e) evaluarea impactului speciilor invazive și schimbărilor climatice asupra biodiversității și serviciilor ecosistemelor.
 1. Obiectivele programului:

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare “Delta Dunării” – I.N.C.D.D.D. Tulcea funcționează ca persoană juridică de drept public română, în coordonarea Ministerului Cercetării și Inovării.

I.N.C.D.D.D. Tulcea, conform legii de înființare, are ca scop: 1) desfășurarea activității de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică în domeniul dezvoltării durabile, ecologiei și protecției mediului, fundamentarea managementului în Rezervația Biosferei “Delta Dunării” (RBDD) și în alte zone umede de interes național și internațional pentru conservarea biodiversității și pentru dezvoltare durabilă; 2)  Institutul participă la elaborarea strategiilor de dezvoltare în domeniul specific, desfășoară activități de cercetare-dezvoltare pentru realizarea obiectivelor cuprinse în strategia națională de cercetare, constituie baze de competență științifică și tehnologică, de expertiză, de perfecționare a resurselor umane și de documentare științifică și tehnică.

Propunere Programului Nucleu  ”Delta Dunării 2018”, prevăzut a se derula în perioada februarie-decembrie 2018, se înscrie în ”Strategia de CDI și ale programelor proprii de CDI pentru perioada 2015-2020, (aprobată prin Hotărâre CS-I.N.C.D.D.D. nr. 6/2015) care se înscrie în cadrul general al ”Strategiei naționale de cercetare, dezvoltare și inovare 2014 – 2020” (HG 929/2014), fiind conceput cu luarea în considerare a contextului socio-profesional în care cercetătorii și inginerii de dezvoltare își desfășoară activitatea și implicit, a nevoilor de formare profesională a acestora. Programul Nucleu ”Delta Dunării 2018”, prevăzut pentru anul 2018, este o continuare a unor tematici din Programelor Nucleu ”Delta Dunării” anterioare, și își propune să acumuleze noi cunoștințe și să abordeze noi tematici de cercetare pentru dezvoltarea instituțională și creșterea capacității de cercetare în domeniul său de activitate. Programul va contribui la creșterea capacității instituționale și acumularea de informații științifice și expertiză pentru a putea contribui și la  implementarea  altor programe precum, ”Strategia Deltei Dunării – ITI”, Strategia UE Pentru Regiunea Dunării (SUERD) și la implicarea Institutului  în proiectul strategic de importanță națională ”Centrul International pentru Cercetări Avansate “Fluvii, Delte, Mari – DANUBIUS-RI”. De asemenea programul va îmbunătăți capacitatea de cercetare pentru participarea la Programul H2020.

Obiectivele ”Programului Delta Dunării” se înscriu în dezideratele și convențiile mondiale de mediu (Convenția de la Rio de Janeiro privind diversitatea biologică -1992), în politicile și strategiile Uniunii Europene (UE), care sunt reglementate prin în Directive UE și transpuse și în legislația României: Directiva 79/409/EEC (,,Directiva Păsări”); Directiva 92/43/EEC (,,Directiva Habitate”); Directiva 2000/60/EC (,,Directiva Cadru Apa”); Directiva 2007/60/EC (,,Directiva Inundații”); Directiva 2007/2/EC (,,Directiva INSPIRE”).

Toate aceste instrumente de guvernanță, au ca ținte generale și particulare obiectivele RBDD: i) stoparea și diminuarea pierderilor de biodiversitate, ii) conservarea și protecția biodiversității, iii) menținere și îmbunătățirea calității și funcționalității ecosistemelor, iv) atingerea unei bune stări ecologice pentru apele de suprafață, v) dezvoltare sustenabilă a sistemelor socio-ecologice.

Pentru atingerea acestor deziderate, Programului ”Delta Dunării 2018” propune abordarea a  3 obiective reprezentative, a căror realizare se va face prin implementarea a 6 proiecte, menționând că acestea se înscriu în direcțiile de cercetare ale ”Planului multianual de dezvoltare al INCDDD Tulcea  2015-2020” (Anexă la Strategia INCDDD):

Obiectiv 1: Conservarea biodiversității și ecosistemelor din Rezervația Biosferei Delta Dunării

Obiectiv 2: Restaurarea ecologică și redresarea speciilor din Rezervația Biosferei Delta Dunării

Obiectiv 3: Dezvoltare durabilă a comunităților umane și factorii de risc din Rezervația Biosferei Delta Dunării

 1. Lista proiectelor, țintelor și indicatorii de monitorizare:
Nr. crt. Obiectiv Program / Denumire proiect Ținte pentru atingerea obiectivului Indicatori pentru monitorizare și evaluare
Obiectiv 1: Conservarea biodiversității și ecosistemelor din Rezervația Biosferei Delta Dunării
1 Conservarea biodiversității și exploatarea sustenabilă a resurselor naturale pentru armonizarea sistemelor socio-economice cu capitalul natural din RBDD

Estimarea stării de conservare a biodiversității din RBDD;

Furnizarea de date, informații și instrumente pentru suportul științific al managementului  conservării biodiversității și dezvoltare sustenabilă a sistemelor socio-ecologice.

Rapoarte științifice de monitorizare a stării de conservare a biodiversității;

Estimarea capurilor și cantităților de recoltă sustenabilă a resurselor naturale de floră și faună, inclusiv a alternativelor de valorificare prin turism a peisajului deltaic;

Elaborarea de concluzii și recomandări pentru managementul RBDD în domeniile conservării biodiversității, exploatarea sustenabilă a resurselor și dezvoltarea durabilă a comunităților umane;

Creșterea capacității instituționale a INCDDD de cercetare a biodiversității, resurselor și comunităților umane;

Publicarea rezultatelor pentru diseminare în mediu academic, a stakeholderilor  și publicului larg și creșterea vizibilității INCDDD.

2 Evaluarea stării actuale  a ecosistemelor acvatice de pe teritoriul Rezervației Biosferei Delta Dunării

1.Documentarea asupra metodelelor de identificare și cuantificare a microplasticelor, ca factor poluator al apelor de suprafață;

Evaluarea impactului microplasticelor asupra unor specii acvatice;

2.Evaluarea ratei de transfer a unor micropoluanți anorganici (metale) din sedimentele de fund ale Dunării în principalele grupe de macronevertebrate acvatice din R.B.D.D.;

3.Estimarea diversității și structurii genetice a unor specii de păsări, pești și mamifere din R.B.D.D.;

4.Evaluarea stării actuale a ecosistemelor acvatice R.B.D.D. în anul 2018;

Elaborarea a  4 rapoarte de Cercetare Științifică și Tehnică

Diseminarea rezultatelor proiectului prin publicare de articole pn reviste indexate/cotate ISI și B.D.I, precum și prin participarea la conferințe naționale și internaționale

Dezvoltarea bazei de date cu indicatori fizico-chimici, chimici și biologici care conține date istorice pentru evaluarea stării actuale a ecosistemelor acvatice;

Obiectiv 2: Restaurarea ecologică și redresare speciilor din Rezervația Biosferei Delta Dunării
3 Cercetări privind starea de conservare a zonelor de reproducere naturală a peștilor din  Rezervația  Biosferei Delta Dunării

1)Descrierea stării de referință a zonelor de reproducere  naturala a peștilor din Delta Dunării

2)Studii privind starea  zonelor de reproducere  naturala a peștilor din complexul lacustru  Somova – Parcheș

3)Studii privind starea zonelor de reproducere si hrănire a sturionilor din zona Ceatal Izmail- Gura Prutului

4)Propuneri de management pentru îmbunătățirea stării de conservare a  zonelor de reproducere a speciilor de pești din Delta Dunării

Elaborarea a  4 rapoarte de Cercetare Științifică și Tehnică

 

Diseminarea  metodelor si metodologiilor rezultate către factorii principali  de răspundere prin comunicări  științifice la conferințe tematice

4 Aplicarea Conceptului Big Data pentru analiza corematică referitoare la meandrele Bratului Sfântu Gheorghe

1)Metodologia  de realizare a bazei de date spațiale folosind  conceptul BigData

2)Realizarea bazei de date spațială

3)Încărcarea bazei de date spațiale cu datele istorice și cu cele obținute din teren

4) Realizarea de scenarii și recomandări referitoare la valorificarea optima a zonei studiate

-Elaborarea a  4 rapoarte de Cercetare Științifică și Tehnică;

-1 bază de date spațială  conform conceptului Big Data;

-Diseminarea rezultatelor proiectului prin 2 articole publicate în reviste indexate/ cotate ISI/ B.D.I, precum și prin participarea la 2 conferințe naționale / internaționale;

Obiectiv 3: Dezvoltare durabilă a comunităților umane și factorii de risc din Rezervația Biosferei Delta Dunării
5 Studiu privind dinamica regimului de sedimentare al principalelor canale din Delta Dunării

a) identificarea tronsoanelor de pe canalele principale (intrările de alimentare cu apa ale complexelor acvatice, secțiuni intermediare)  cu rata cea mai ridicata de sedimentare .

b) dinamica regimului de sedimentare pe canalele de alimentare cu apa a complexelor acvatice

a) Elaborarea a 4 rapoarte de cercetare științifica si tehnica

b) harta cu lucrările de decolmatare executate in Delta Dunării;

c) harta  cu tronsoanelor de pe canalele principale (intrările de alimentare cu apa ale complexelor acvatice, secțiuni intermediare)  cu rata cea mai ridicata de sedimentare;

d) cuantificarea ratelor de sedimentare ale principalelor canale din Delta Dunării pentru niveluri mici, medii si mari;

e) baza de date spațiala a măsurătorilor batimetrice

6 Cercetări privind bolile infecțioase și parazitozele cu caracter zoonotic la animale sălbatice și domestice din Rezervația Biosferei Delta Dunării

a) Recoltarea de material biologic suficient de la animale sălbatice și domestice din RBDD și zonele învecinate;

b) Cunoașterea  zonelor de amplificare a virusului West Nile în ciclurile silvatice;

c) Plan de măsuri de reducere a riscurilor asupra sănătății animalelor sălbatice și domestice dar și a celei umane.

a) Recoltarea de material biologic suficient de la cel puțin 250 de păsări și mamifere sălbatice;

b) Hărți de distribuție pentru cel puțin 20 de specii coloniale acvatice în vederea cunoașterii  zonelor de amplificare a virusului West Nile în ciclurile silvatice din anul 2018;

c) Elaborarea unui Plan de măsuri de reducere a riscurilor asupra sănătății animalelor sălbatice și domestice dar și a celei umane.

 

2016 - 2017

PROGRAM NUCLEU ”Delta Dunării” 2016-2017

Download the Activity Report

Contract ANCSI Nr. 47N/2016

 1. Contractor: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Delta Dunării – Tulcea (INCDDD)
 1. Director program: dr.ing. Ion NĂVODARU
 1. Denumirea programului-nucleu – acronim: Delta Dunării – Delta Dunării 
 1. Durata programului: 2016-2017
 1. Obiectivele programului:

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare “Delta Dunării” – I.N.C.D.D.D. Tulcea funcţionează ca persoană juridică de drept public română, în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare (ANCSI), care este organul de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, prin care acesta îşi realizează atribuţiile în domeniul cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării (HG 253/2015).

I.N.C.D.D.D. Tulcea, conform legii de înființare, are ca scop: 1) desfăşurarea activităţii de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică în domeniul dezvoltării durabile, ecologiei şi protecţiei mediului, fundamentarea managementului în Rezervaţia Biosferei “Delta Dunării” (RBDD) şi în alte zone umede de interes naţional şi internaţional pentru conservarea biodiversităţii şi pentru dezvoltare durabilă; (2)  Institutul participă la elaborarea strategiilor de dezvoltare în domeniul specific, desfăşoară activităţi de cercetare-dezvoltare pentru realizarea obiectivelor cuprinse în strategia naţională de cercetare, constituie baze de competenţă ştiinţifică şi tehnologică, de expertiză, de perfecţionare a resurselor umane şi de documentare ştiinţifică şi tehnică.

Propunere Programului Nucleu  ”Delta Dunării”, prevăzut a se derula în perioada 2016-2017, se înscrie în ”Strategia de CDI şi ale programelor proprii de CDI pentru perioada 2015-2020, (aprobată prin Hotărâre CS-I.N.C.D.D.D. nr. 6/2015) care se înscrie în cadrul general al ”Strategiei naționale de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014 – 2020” (HG 929/2014), fiind conceput cu luarea în considerare a contextului socio-profesional în care cercetătorii şi inginerii de dezvoltare îşi desfăşoară activitatea şi implicit, a nevoilor de formare profesională a acestora. Programul Nucleu ”Delta Dunării”, prevăzut pentru perioada 2016-2017, este o continuare a unor tematici din Programului Nucleu ”Delta Dunării” 2009-2011, cu prelungire 2015, și își propune să acumuleze noi cunoștințe și să abordeze noi tematici de cercetare pentru dezvoltarea instituțională și creșterea capacității de cercetare în domeniul său de activitate. Programul va contribui la creșterea capacității instituționale și acumularea de informații științifice și expertiză pentru a putea contribui și la  implementarea  altor programe precum, ”Strategia Deltei Dunării – ITI”, Strategia UE Pentru Regiunea Dunării (SUERD) și la implicarea Institutului  în proiectul strategic de importanță națională ”Centrul International pentru Cercetări Avansate “Fluvii, Delte, Mari – DANUBIUS-RI”.

Obiectivele ”Programului Delta Dunării” se înscriu în dezideratele și convențiile mondiale de mediu (Convenţia de la Rio de Janeiro privind diversitatea biologică -1992), în politicile și strategiile Uniunii Europene (UE), care sunt reglementate prin în Directive UE și transpuse și în legislația României:

-Directiva 79/409/EEC (,,Directiva Pasari”

-Directiva 92/43/EEC (,,Directiva Habitate”)

-Directiva 2000/60/EC (,,Directiva Cadru Apa”)

-Directiva 2007/60/EC (,,Directiva Inundații”)

-Directiva 2007/2/EC (,,Directiva INSPIRE”).

Toate aceste instrumente de guvernanță, au ca ținte generale și particulare obiectivele RBDD: i)stoparea pierderilor de biodiversitate, ii) conservarea și protecția biodiversității, iii) menținere și îmbunătățirea calității și funcționalității ecosistemelor, iv) atingerea unei bune stări ecologice pentru apele de suprafață, v) dezvoltare sustenabilă a sistemelor socio-ecologice.

Pentru atingerea acestor deziderate, Programului ”Delta Dunării” propune abordarea a  3 obiective reprezentative, a căror realizare se va face prin implementarea a 19 proiecte, menționând că acestea se înscriu în direcțiile de cercetare ale ”Planului multianual de dezvoltare al INCDDD Tulcea  2015-2020” (Anexă la Strategia INCDDD).

 Obiectiv 1: Conservarea biodiversității și ecosistemelor din Rezervația Biosferei Delta Dunării

Obiectiv 2: Exploatarea sustenabilă a resurselor naturale din Rezervația Biosferei Delta Dunării

Obiectiv 3: Dezvoltare durabilă a comunităților umane și factorii de risc din Rezervația Biosferei Delta Dunării

Redăm mai jos un tabel sintetic cu obiectivele programului, proiectele, țintele și indicatorii asociați pentru monitorizare si evaluare

 1. Lista proiectelor, țintelor și indicatorii de monitorizare:
Nr. crt. Obiectiv Program / Denumire proiect Ținte pentru atingerea obiectivului Indicatori pentru monitorizare și evaluare
Obiectiv 1: Conservarea biodiversității și ecosistemelor din Rezervația Biosferei Delta Dunării
1 Studii suport pentru elaborarea metodologiei de caracterizare a stării ecologice a lacurilor pe baza speciilor de macrofite acvatice

– Elaborarea listei actualizate a macrofitelor acvatice (hidrofite și helofite) din Delta Dunării

– Metode  de teledetecție  pentru monitorizarea eficientă a stării ecologice a corpurilor de apă

– Elaborarea a  4 rapoarte de Cercetare Științifică și Tehnică

– Publicarea rezultatelor in reviste ISI ( 1-2 articole)

– Diseminarea  metodelor si metodologiilor rezultate către factorii principali  de răspundere prin comunicări  ştiinţifice la conferințe tematice;

– Pregătirea de  participări la programe internaţionale pe tematica proiectului.

2 Starea actuala a speciilor de entomofaună de interes comunitar din R.B.D.D. (ROSCI0065 Delta Dunării)

– Realizarea unui studiu exclusiv dedicat exclusiv speciilor de entomofaună de interes comunitar din R.B.D.D”;

– Elaborarea unei baze de date în format electronic cu date legate de speciile de interes

– Baza de date entomofaună RBDD

– Interfață on-line de acces la baza de date entomofaună din RBDD

– Produse de conștientizare publică;

– Lucrări științifice

3 Evaluarea stării de conservare a speciilor de peşti din lacurile RBDD

 – Lista de specii de pești din actualizată

– Evidențierea schimbărilor în starea de conservare a ihtiofaune

– Metoda de clasificare ecologica a corpurilor acvatice după indicatorul pești

– Măsuri de conservare a ihtiofaunei

 

4 Rapoarte științifice de fază

2 Articole științifice

1 Metodologie de estimare a stării mediului după ihtiofauna conform DCA

4 Starea actuala a speciilor de mamifere de interes comunitar din RBDD în SCI-urile NATURA 2000

– Lista speciilor de mamifere de interes comunitar în delta fluvială și starea lor actuală;

– Lista speciilor de mamifere de interes comunitar în delta fluvio-maritimă și starea lor actuală;

– Lisat speciilor de interes comunitar în zona litorală și starea lor actuală.

3 Liste de specii de mamifere din RBDD și starea lor de conservare

Publicare lucrări științifice

– în ţară:2

– în străinătate: 2

Comunicări ştiinţifice

– în ţară: 2

– în străinătate: 2

5 Starea actuala a coloniilor de păsări acvatice si a speciilor de păsări pentru care s-au desemnat situri NATURA 2000 în Rezervația Biosferei Delta Dunării .

– Creșterea gradului de protecție a speciilor de păsări de interes comunitar datorită cunoașterii rezultatelor monitorizării și evaluărilor prin Includerea rezultatelor în Raportul privind starea mediului în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării în anul 2016, respectiv 2017

– Creșterea gradului de protecție a speciilor de păsări de interes comunitar prin includerea rezultatelor în viitoarele planuri de management ale ARBDD

– Includerea datelor rezultate în următorul raport de țară privind starea de conservare a speciilor de păsări conform art. 12 din Directiva Păsări

– 8 rapoarte de cercetare

– 2 articole științifice publicate în țară/străinătate

– 2 lucrări prezentate la simpozioane internaționale în țară/străinătate

6 Studiul modificărilor induse de speciile invazive in comportamentul si dinamica populaționala a vertebratelor native de interes conservativ din Rezervația Biosferei Delta Dunării

– acumulare de date cantitative privind impactul speciilor invazive asupra comportamentului diferitelor specii de vertebrate native de interes conservativ din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării, bazate pe rezultatele testelor ”ex situ” (în laborator);

– acumulare de date cantitative privind impactul speciilor invazive asupra dinamicii populaţionale a diferitelor specii de vertebrate native de interes conservativ din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării, bazate pe rezultatele evaluărilor şi estimărilor ”in situ” (în teren);

–  documentaţie ştiinţifică referitoare la mecanismele de răspândire a speciilor invazive acvatice;

– documentaţie ştiinţifică privind modificările induse de speciile invazive în comportamentul şi în dinamica populaţională a vertebratelor native de interes conservativ din Rezervația Biosferei Delta Dunării.

– Elaborarea a  4 rapoarte de Cercetare Științifică și Tehnică;

– 1 documentație pentru fundamentarea derogării (pe anul 2016) de la art. 33 alin (1) din OUG nr. 57/2007 (aprobata cu modificări si completări prin Legea nr. 49/2011);

– 1 documentație pentru fundamentarea derogării (pe anul 2017) de la art. 33 alin (1) din OUG nr. 57/2007 (aprobata cu modificări si completări prin Legea nr. 49/2011);

– publicarea rezultatelor in reviste de specialitate ( 1-2 articole)

– diseminarea metodelor si metodologiilor rezultate către factorii principali  de răspundere prin comunicări  ştiinţifice la conferințe tematice;

7 Evaluarea stării ecologice a ecosistemelor acvatice de pe teritoriul R.B.D.D.

– Raport de starea mediului în ultimii 10 ani a ecosistemelor acvatice de pe teritoriul Rezervației Biosferei Delta Dunării, pe baza indicatorilor fizico-chimici și biologici si hidromorfologici

– Raport privind starea si clasificarea stării ecologice a ecosistemelor acvatice în 2016-2017 , pe baza indicatorilor fizico-chimici și biologici si hidromorfologici

– Elaborarea a 5 rapoarte de cercetare științifică

– Publicarea rezultatelor obținute în articole științifice (1-2) la reviste indexate ISI Web of Science

– Rezultate suport pentru implementarea programelor de reconstrucție ecologica in Rezervația Biosferei Delta Dunării

8 Cercetări privind evoluția ecosistemelor zonelor reconstruite ecologic în RBDD

– 1 studiu de fundamentare ştiinţifică privind starea de conservare a ecosistemelor acvatice din incintele reconstruite ecologic în RBDD

– 1 studiu de fundamentare ştiinţifică privind starea de conservare a ecosistemelor acvatice din reţeaua de canale reconstruite ecologic în RBDD.

 

– 1 bază de date morfohidrografice georeferenţiate şi hărţi digitale (numerice, în format GIS) privind gradul de colmatare /deconectare de la reţeaua principală de alimentare, în condiţii de nivele scăzute ale apei Dunării, pentru incintele reconstruite ecologic în RBDD.

-1 bază de date privind starea de conservare a biodiversităţii ecosistemelor acvatice în incintele reconstruite ecologic din RBDD.

– 1 bază de date morfohidrografice georeferenţiate şi hărţi digitale (numerice, în format GIS) privind gradul de colmatare /deconectare de la reţeaua principală de alimentare, în condiţii de nivele scăzute ale apei Dunării, pentru canalele reconstruite ecologic în RBDD.

-1bază de date privind starea de conservare a biodiversităţii ecosistemelor acvatice în reţeaua de canale reconstruite ecologic, în RBDD.

– Publicarea rezultatelor in reviste ISI ( 1-2 articole)

9 Studii privind habitatele de reproducere și hrănire pentru sturioni în  Dunărea inferioara (KM 0 – 320)

– Harta batimetrică 3D si măsurători ADCP si ADV a locurilor de reproducere a sturionilor

– Completarea bazei de date cu informații privind succesului reproducerii naturale a sturionilor (Indexul de Juvenili)

– Identificarea genetica a apartenentei larvelor si puilor de sturioni capturați pentru înțelegerea ecologiei  reproducerii speciilor periclitate critic

– Elaborarea a 8 Rapoarte de Cercetare Științifică si Tehnică

– Publicarea rezultatelor in reviste ISI (1 – 2 articole)

– Diseminarea rezultatelor către factorii de decizie prin comunicări științifice la conferințe tematice

– Pregătirea de propuneri / participări la programe internaționale  pe tematica proiectului

10 Studiu privind schimbările climatice și efectele lor asupra serviciilor ecosistemelor din Rezervația Biosferei Delta Dunării

– Determinarea legăturilor schimbărilor climatice cu modificări ale diferitelor componente ale mediului

– Clasificarea gravității efectelor schimbărilor climatice

Elaborarea a  4 rapoarte de Cercetare Științifică și Tehnică

– Publicarea rezultatelor in reviste ISI ( 1-2 articole)

– Diseminarea  rezultatelor în conferințe si simpozioane naționale și internaționale;

– Diseminarea rezumatului proiectului către autoritățile locale și regionale interesate

11 Studiul diversității genetice a speciilor coloniale de pasări acvatice din RBDD

– Implementarea de noi metodologii de lucru in Laboratorul de Biologie Moleculara si Citogenetica a INCDDD Tulcea;

– Obținerea a 75 de secvențe de nucleotide ale genelor de interes;

– Analiza secvențelor de nucleotide si interpretarea rezultatelor

1 metodologie noua in Laboratorul de Biologie Moleculara si Citogenetica a INCDDD Tulcea;

75 de secvențe de nucleotide, secvențele unice fiind înregistrate în baza de date GenBank;

1 prezentare orala la al 26-lea Simpozion International „Delte si Zone umede”, Tulcea 2017;

1 publicație ISI

Obiectiv 2: Exploatarea sustenabilă a resurselor naturale din Rezervația Biosferei Delta Dunării
12 Cercetări pentru valorificarea durabilă a speciilor vegetale din RBDD

– Elaborarea listelor actualizate cu specii vegetale ce pot constitui resurse naturale vegetale

– Perfecționarea metodelor de evaluare a resurselor naturale vegetale

– Elaborarea de recomandări pentru un management durabil a resurselor naturale vegetale

– Elaborarea a  4 rapoarte de Cercetare Științifică și Tehnică

– Publicarea rezultatelor in reviste ISI ( 1-2 articole)

– Diseminarea  rezultatelor cercetărilor rezultate către factorii principali  de răspundere;

– Pregătirea de propuneri in vederea participării la programe internaţionale pe tematica proiectului.

13 Cercetarea pescăriilor din Rezervația Biosferei Delta Dunării în vederea promovării pescuitului durabil

– Îmbunătățirea metodelor de evaluare a stocurilor de pești

– Estimarea stării de exploatare a stocurilor de pești

– Optimizarea exploatării

– Estimarea capturilor maxime sustenabile

– Elaborarea măsurilor de exploatare durabilă

 

4 Rapoarte științifice de faza

1 metodologie îmbunătățită de estimare a stocurilor de pești

2 estimări anuale de capturi sustenabile (MSY)

– diseminări la  conferințe (1-2)

– articole științifice (1-2)

14 Cercetări suport pentru reglementarea activităţii turistice in R.B.D.D. si elaborarea scenariilor de dezvoltare durabila – Sondarea opiniei turiştilor şi vizitatorilor privind calitatea serviciilor turistice, tipurile de turism preferate, motivaţia vizitării RBDD,  respectarea reglementărilor actuale privind desfăşurarea activităţilor turistice pe teritoriul RBDD şi identificarea de sugestii sau preferinţe de îmbunătăţire a actului turistic.                                                                                                             – Identificarea de scenarii de dezvoltare socio-economică în contextul strategiei Deltei Dunării și ITI și a scenariilor de

– elaborarea a  5 rapoarte de Cercetare Științifică și Tehnică

– documentaţie privind percepţia turiştilor şi vizitatorilor asupra calităţii serviciilor turistice şi a gradului de satisfacţie

– scenarii de dezvoltare durabilă a turismului (1-2)

Obiectiv 3: Dezvoltare durabilă a comunităților umane și factorii de risc din Rezervația Biosferei Delta Dunării
15 Studierea sistemelor socio-ecologice din R.B.D.D.

– analiza temporală și spațială a indicatorilor geo-demografici care sa evidențieze diferențierile regionale in funcție de evoluția legislației privind comunitățile umane din spațiul deltaic

– metodologie de  identificare a nevoilor practice locale (economice, sociale) și perspectivele părților interesate

– elaborarea unui model al procesului decizional local, regional si național

– Elaborarea a  5 rapoarte de Cercetare Științifică și Tehnică

1 metodologie de identificare a nevoilor economice și sociale pentru comunitățile locale și stakeholderilor

– Diseminarea  rezultatelor către beneficiari  prin comunicări  ştiinţifice la conferințe tematice;

– Pregătirea de  participări la programe internaţionale pe tematica proiectului

16 Elaborarea hărților de risc și hazard la inundații pentru localitățile din Delta Dunării

– identificarea zonelor cu cel mai mare impact distructiv in caz de inundații.

– scenarii multiple/complexe la inundații (hazard si risc) pentru localitățile din Delta Dunării;

– hărți detaliate de hazard/risc la inundații pentru localitățile din Delta Dunării;

– estimarea pagubelor umane/materiale la inundații;

– scenarii ontologice dezvoltate pentru Delta Dunării si zona limitrofa corelate cu politicile Agenției Europene de Mediu si Strategia Naționala de Cercetare-Dezvoltare Inovare

Elaborarea a  8 rapoarte de cercetare științifică și tehnică;

– Nr. de scenarii pe localitate : 3 (niveluri minime, medii, maxime);

– Nr. de localități analizate : 16

– Nr. de hărți de hazard : 16 x 3 = 48;

– Nr. de hărți de risc : 16 x 3 = 48;

– Articole ştiinţifice în periodice indexate in baze de date internaționale ( minim 2)

– Diseminarea  metodelor si rezultatelor către factorii principali  de răspundere prin comunicări  ştiinţifice la conferințe tematice (minim 2);

– Propuneri de  participări la programe internaţionale/naționale pe tematica proiectului (minim 2).

17 Cercetări privind acumularea și transferul substanțelor prioritar/prioritar periculoase în lanțurile trofice acvatice din R.B.D.D. – factor de risc asupra sănătății umane

– Analiza tendinței de evoluție a substanțelor prioritar/prioritar periculoase din apă, sediment, componenta biotică și abiotică din R.B.D.D. în perioada 2006 – 2015;

– Evaluarea conținutului de substanțe prioritar /prioritar periculoase din vegetația acvatică și organismele bentonice, caracteristice ecosistemelor deltaice în anul 2016;

– Evaluarea conținutului de metale grele din speciile de pești cu și fără valoare comercială cât și stabilirea diferențelor interspecifice  în funcție de locație geografică;

– Cuantificarea ratei de transfer și acumulare a  substanțelor prioritar/prioritar periculoase  în componentele biotice și abiotice caracteristice ecosistemelor deltaice, în perioada 2016-2017

– Elaborarea a 4 rapoarte de cercetare științifică;

– Dezvoltarea bazei de date cu informații utile privind conținutul substanțelor prioritar/prioritar periculoase în speciile de pești exploatate ca sursă de hrană;

– Publicarea a 2 articole științifice în jurnale indexate ISI cu factor de impact.

– Diseminarea rezultatelor către participări la conferințe

18 Creșterea capacității de evaluare a toxicității determinate de cianobacterii în vederea îmbunătățirii gestionarii și exploatării apei în Rezervația Biosferei Delta Dunării

– acumulare de date privind dimensiunea fenomenului de înflorire cu cianobacterii toxice în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării, bazate pe măsurători i ”in situ”;

–  acumulare de date privind apariţia şi răspândirea toxinelor ecosistemele natural şi în suresele de apă destinate consumului uman din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării, bazate pe măsurători i ”ex situ” (în laborator);

– documentaţie ştiinţifică referitoare la fenomenul studiat;

– documentaţie tehnică pentru autorităţile de mediu şi autorităţile locale.

– 4 Rapoarte de Cercetare Științifică și Tehnică;

– 1-2 articole ştiinţifice in reviste de specialitate

– 1 ghid de interviu structurat pentru autorităţile de mediu;

– 25 fişe de observaţii reprezentând numărul localităţilor amplasate pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării

19 Efectul pășunatului natural asupra fitocenozelor din RBDD și asupra sănătății animale și umane

– Elaborarea unui plan de măsuri pentru managementul pășunatului în funcție de capacitatea de suport şi speciile de animale prezente în anumite regiuni din RBDD.

– Crearea unei baze de date referitoare la plantele care conțin principii active antiparazitare.

– Obținerea unor extracte din plantele florei spontane şi testarea  in vitro a capacităților terapeutice ale acestora, asupra paraziților de animale şi om.

– Studiu privind influența numărului de cabaline şi rumegătoare aflate în sălbăticie asupra florei din RBDD

– Lista plantelor cu posibil efect antiparazitar

– Testarea in vitro a extractelor pe populații de paraziți cu importantă majoră pentru sănătatea animală şi umana

– Elaborarea unui plan de măsuri referitoare la ecologizarea, conservarea şi regenerarea biodiversității florei in funcție de capacitatea de suport a pășunilor naturale

 

2014
 • Cercetări  pentru fundamentarea expoatării durabile a sturionilor care se reproduc în Dunărea inferioară, în vederea stabilirii cotelor de captură nedăunatoare, în perspectiva redeschiderii pescuitului comercial de sturioni în anul 2016 (responsabil proiect – Dr. Dalia Onără)
 • Evaluarea resurselor din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării în relaţie cu factorii de mediu (responsabil proiect – Dr. Ion Năvodaru)
 • Actualizarea listei speciilor sălbatice din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării  (responsabil proiect – Dr. ZsoltTörök )
 • Cercetări asupra zoonozelor şi bolilor parazitare la ecvinele semisălbatice din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării. Studiu de caz – zona Letea (responsabil proiect – Ştefan Răileanu)
2013
 • Starea actuală a Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (responsabil proiect – Dr. Török Liliana)
 • Cercetări asupra influenţei şi impactului regimului hidrologic asupra populaţiilor planctonice din sistemele lotice ale Deltei Dunării – studiu de caz complexul acvatic Şontea-Fortuna (responsabil proiect – Dr. Török Liliana)
 • Cercetări asupra zoonozelor şi bolilor parazitare la ecvinele semisălbatice din R.B.D.D. – Studiu de caz – zona Letea (responsabil proiect – Răileanu Ştefan)
 • Studierea evoluţiei morfologice a zonei de coastă a Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării prin teledetecţie (responsabil proiect – Dr. Grigoraş Ion)
 • Cercetări pentru fundamentarea exploatării durabile a sturionilor care se reproduc în Dunărea inferioară, in vederea stabilirii cotelor de captura nedăunătoare, in perspectiva redeschiderii pescuitului comercial de sturioni in anul 2016 (responsabil proiect – Dr. Onără Dalia)
2012
 • Inventarierea unor specii invazive şi elaborarea măsurilor precauţionare de management (responsabil proiect – Dr. Doroftei Mihai)
 • Cercetari privind capacitatea de retentie a substanţelor prioritare şi prioritar periculoase de catre vegetatie si sedimente pe coordonata delta fluviatila- delta maritima (responsabil proiect – Dr. Török Liliana)
 • Evaluarea impactului asupra speciilor sălbatice şi habitatelor naturale din Rezervatia Biosferei Delta Dunarii produs de activitatea de exploatare a resursei eoliene din zonele limitrofe (responsabil proiect – Dr. Török Zsolt)
 • Fundamentarea stiintifica a masurilor de reconstructie ecologica in R.B.D.D. (responsabil proiect – Dr. Tudor Marian)
 • Studiul populatiei scrumbiei de Dunare pentru conservarea speciei şi utilizarea durabila a stocurilor (responsabil proiect – Dr. Năvodaru Ion)
 • Cercetari privind biologia vanatului in vederea fundamentarii managementului cinegetic din RBDD (responsabil proiect – Dr. Marinov Mihai)
2009 - 2011
 • Evaluation of the functions and services provided by freshwater deltaic  ecosystems resulted  through  implementation of  ecological restoration works in DDBR (project leader – Dr. Marian Tudor)
 • Research on the flora and vegetation of the maritime part of DDBR (project leader – Dr. Mihai Doroftei)
 • Evaluation of concentrations of organic and inorganic micro-pollutants in the trophic state components of  aquatic ecosystems in  DDBR (project leader – Dr. Mihaela Tudor)
 • Identification and testing the parameters and indicators for assessing the ecological status of aquatic ecosystems from Danube Delta Biosphere Reserve (project leader – Orhan Ibram)
 • Biological and ecological research on some bird species of Community interest in DDBR – Natura 2000 SPA (project leader – Dr. Janos Botond Kiss)
 • Monitoring the species of Community interest in the Danube Delta Biosphere Reserve and Natura 2000 sites (project leader – Dr.  Mihai Marinov)
 • Research on ichthyofauna diversity in  DDBR for species conservation (project leader – Dr. Nastase Aurel)
 • Elaboration of the Atlas: “Conservation and sustainable development  of the sturgeons breeding  in the Danube River ” (project leader – Dr. Radu Suciu)
 • Research on reproduction and development of sturgeons in the Danube River (project leader – Dr. Marian Paraschiv)
 • Assessement of the social and economic development options for the local communities and promotion of the sustainable economic activities (project leader – Eugenia Marin)
 • Support research on the regulation of the tourist activity in DDBR (project leader – Diana Bota)
 • Elaboration of the “Atlas of Orthoptera from Danube Delta” (project leader – Dr. Gabriel Lupu)
 • Evaluation of the herpetofauna in DDBR and elaboration of the Atlas of  amphibians and reptiles from DDBR (project leader – Dr. Zsolt Torok)
 • Elaboration of the Atlas of terrestrial plants from DDBR (project leader – Silviu Covaliov)
2006 - 2008
 • Research concerning a new delimitation of the functional area of the Danube Delta Biosphere Reserve (project leader – Dr. Otel Vasile)
 • Evaluation of dangerous and prioritary dangerous substances within the mineral and organic deposits from the Danube Delta (project leader – Liliana Teodorof)
 • Researches concerning the influence of the eutrophication of the DDBR lakes  on the structural dynamic of the plankton (project leader – Dr. Liliana Torok)
 • Characterization methodology of the biological status of the Danube Delta lakes using the aquatic macroinvertebrates (project leader – Ibram Orhan)
 • Research for a trophic spectrum evaluation of some fish species industrially caught in DDBR (project leader – Mihaela Tudor)
 • Testing and adapting the European technologies for ecological status characterization of the  DDBR surface waters (project leader – Cristina David)
 • DDBR medicinal plants atlas – electronic format (project leader – Silviu Covaliov)
 • Research on the biology of some bird species of conservative interest , according with the international conventions  Romania has adhered to (project leader – Dr. J.B.Kiss)
 • Research on establishing  preservation measures of the European mink (Mustela lutreola) and otter (Lutra lutra) from Danube Delta, threatened species at international level (project leader – J.B.Kiss)
 • Identification of the main used habitats and monitoring the numerical and spatial dynamics of the hunting bird spieces from DDBR (project leader – Marinov Mihai)
 • Research concerning the migration of the early life stage sturgeons in the Danube River  for a better operation of the International Station for monitoring the migratory fish species in Isaccea Romania (project leader – Paraschiv Marian)
 • Genetic research supporting the National Programme for restoration of sturgeon populations in the Danube River  (project leader – Radu Suciu)
 • Evaluation of the status of some commercial fish species with decreasing populations exploited in DDBR and establishment the conservation and sustainable use measures (project leader – Dr. Ion Navodaru)
 • Research for improving the evaluation methodologies of comestible frogs from DDBR (project leader – Zsolt Torok)
 • Research for improving the evaluation methodologies concerning the analysis and management of the fisheries from DDBR (project leader – Dr. Irina Cernisencu)
 • Research for evaluating the present status and establishing the management plan of the restored areas from DDBR (project leader – Marian Tudor)
 • Research concerning the evolution of the restoration process in Holbina-Dunavat area (project leader – Marian Tudor)
 • Research for underlying the ecological restoration measures of the agricultural polders from DDBR (project leader – Dr. Jenica Hanganu)
 • Soil evolution within the agricultural polders from DDBR (project leader – Marian Mierla)
 • Research concerning the values of cultural heritage of rural landscape for fundamenting the conservative measures (project leader – Alina Poruncia)
 • Research on ecological agriculture in DDBR (project leader Dr. Vasilica Ignatescu)
 • Establishment the rule of fishculture practice in the fishponds from DDBR (project leader – Virgil Mitache)
 • Support research on  the regulation of the tourist activity in DDBR (project leader – Diana Bota)
 • GIS applications – support for the DDBR management (project leader – Dr. Ion Grigoras)
 • Dynamic Geographical Landscape Analysis for Danube Delta based on the synthetic indices (DPSIR) of the European Environment Agency (EEA) (Project leader – Dr. Iulian Nichersu)
 • Studies concerning the surface deposit succesion in the Danube Delta (project leader – Dr. Jenica Hanganu)
2003 - 2005
 • Elaboration of conservation measures for the animal and plant species with izolated and/or threathened populations at European and global level (project leader – Alexandru Dorosencu)
 • Research to background the protection and recovering measures for the marine migratory sturgeon populations in the Danube River (project leader – Dr. Radu Suciu)
 • Assessment of the status of ichtyofauna diversity and the elaboration of the DDBR Fish Fauna Atlas (project leader – Dr. Otel Vasile)
 • Research on the use of the DDBR soil resources in order to draw up the sustainable agriculture practice rules (project leader – Anuta Ince)
 • Research to background the ecotourism practices for a sustainable use of the DDBR landscape (project leader – Diana Bota)
 • Research on the game biology in DDBR (project leader – Mihai Marinov)
 • Research on the biology and fishing of the main fish species of economic importance in DDBR for a sustainable use of the stocks (project leader – Dr. Ion Navodaru)
 • Research on the biology of the DDBR flora species of economic importance (project leader – Silviu Covaliov)
 • Assessment of the restored ecological functions and economic values of the restored zones of the DDBR (project leader – Marian Tudor)
 • Assessment of the status and the pretability for fishculture of the DDBR polders for  ecological restoration of the abandoned areas (project leader – Gaetanu Gheorghiu)
 • Development of the Information System for the Romanian wetlands of conservation interest (project leader – Dr. Ioan Grigoras)
 • Assessment of the ethnocultural heritage with tourist values and the elaboration of the measures for the environment and cultural values conservation (project leader – Lucia Popa)

CONTACT

165 Babadag street, Tulcea 820112, Romania

Monday - Thursday: 8.00 - 16.30 / Friday - 8.00 - 14.00

Call Center: (+4) 0240 - 524 546 / (+4) 0240 - 524 548 / (+4) 0240 - 524 550,

Phone (Secretary Office): (+4) 0240 - 531 520

Fax: (+4) 0240 - 533 547

e-mail: office@ddni.ro

Member Area

Access your data within the intranet

AUDIENCE PROGRAM

General Director : Monday  09.00 - 11.00

Scientific Director: Tuesday 09.00 - 11.00

Technical Director: Wednesday 09.00 - 11.00

Economic Director: Thursday 09.00 - 11.00

Registration for the audience is done by prior appointment by phone at:  0240/531520, int. 100 (secretariat) and by e-mail at: office@ddni.ro