DEPARTAMENTUL CONSERVAREA BIODIVERSITĂȚII ȘI UTILIZAREA DURABILĂ A RESURSELOR NATURALE

La începutul anilor ’90 specialiștii acestei echipe au fost implicați mai ales în proiecte locale legate de inventarierea și monitorizarea biodiversității și evaluarea resurselor naturale și peisagistice din RBDD și zonele învecinate. Rezultatele obținute au avut un rol deosebit de important la fundamentarea ştiinţifică a primului plan de management al RBDD (1995) și pentru versiunile sale actualizate. Începând cu anul 1997, departamentul şi-a extins gama de activități, dezvoltând atât proiecte regionale axate pe furnizarea de date şi studii necesare pentru fundamentarea științifică a planului de management al RBDD cât și proiecte în zonele protejate situate de-a lungul Dunării de Jos şi proiecte naționale axate pe identificarea zonelor umede care îndeplinesc criteriile RAMSAR. Datorită ccomponenței, activității echipei și experienței acumulate, în anul 2003 acestei echipe îi revine rolul de a coordona la nivel naţional activitățile care vizează colectarea, analiza și prelucrarea datelor asupra speciilor sălbatice și habitatelor naturale pentru a asigura fundamentarea ştiinţifică corespunzătoare în vederea desemnării reţelei de situri de interes comunitar NATURA 2000 în România.

Departamentul Conservare a Biodiversității și Utilizare Durabilă a Resurselor Naturale (CBUDRN) include 7 colective informale: i) Plante, habitate șiresurse vegetale, ii) Entomologie iii) Ihtiofaună și resurse pescărești, iv) Reptile și amfibieni, v) Ornitologie și Cinegetică, vi) Mamifere, vii) Comunități umane și ecoturism.