Proiect: “Restaurarea ecosistemelor acvatice din zona Şontea-Fortuna – componentă a siturilor Natura 2000 ROSPA0031 şi ROSCI0065 din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării” [RESTAURARE-DD].

PROGRAMUL RO02 – BIODIVERSITATE ŞI SERVICII ALE ECOSISTEMELOR

Operator de Program: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor Direcţia Generală Afaceri Europene şi Relaţii Internaţionale Direcţia Accesare Fonduri Externe Serviciul Asistență Mecanism Financiar SEE Mecanismul Financiar SEE 2009-2014 /EEA Grants. State donatoare Iceland, Lichtenstein şi Norvegia.

Apelul proiecte nr. 3: SCHEME DE RESTAURĂRI VASTE ALE ECOSISTEMELOR.

Beneficiar: INCDDD Tulcea

Partener 1: Institutul Norvegian pentru Cercetarea Naturii, NINA, NORVEGIA

Partener 2: Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, Tulcea. Contract de Finanţare nr. 3461 /19.05.2015.

Acronimul proiectului: RESTAURARE-DD

Proiectul va fi implementat în:

 • Regiunea: Sud-Est, România
 • Judeţul: Tulcea
 • Localitatea: Delta Dunării, zona Şontea-Fortuna.

Durata proiectului: 19.05.2015 – 30.04.2016.

Obiectivele specifice ale proiectului:

 • O1. Îmbunătăţirea stării ecosistemelor zonelor umede fragmentate din complexul acvatic Şontea- Fortuna din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării.
 • O2. Conştientizarea publicului larg privind serviciile ecosistemelor zonelor umede şi importanţa conservării condiţiilor favorabile ale acestora.
 • O3. Dezvoltarea unui parteneriat ştiinţific internaţional privind restaurarea ecosistemelor zonelor umede protejate.

Activităţile proiectului:

 1. Activitatea A.1 Achiziţia publică a lucrărilor de restaurare şi serviciilor aferente acestora;
 2. Activitatea A.2 Lucrări de restaurare a ecosistemelor acvatice naturale din zona Şontea- Fortuna componentă a siturilor Natura 2000 ROSPA0031 şi ROSCI0065 din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării;
 3. Activitatea A.3 Informare şi publicitate privind obiectivele şi rezultatele proiectului;
 4. Activitatea A.4 Diseminarea rezultatelor proiectului;
 5. Activitatea A.5 Campanie educaţională privind biodiversitatea zonelor umede protejate şi importanţa conservării condiţiilor favorabile ale acestora;
 6. Activitatea A.6 Dezvoltarea unui parteneriat ştiinţific Roman-Norvegian şi transferul de cunoştinţe privind restaurarea ecosistemelor umede protejate;
 7. Activitatea A.7 MP.1 Managementul proiectului.

Acţiunea principală propusă în proiect este constituită din executarea de lucrări hidrotehnice de restaurare, prin decolmatarea canalelor secundare, pe o lungime de 13560 m, în zona ariei naturale Şontea-Fortuna din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării. Este propusă realizarea acestor lucrări pentru refacerea stării habitatelor acvatice degradate ca urmare a lipsei conectivităţii acestora la reţeaua de canale principale, precum şi pentru refacerea rutelor de migraţie a speciilor acvatice, în special, în condiţii de nivele scăzute ale apei Dunării.

Localizarea zonei umede Şontea-Fortuna din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării
Descrierea proiectului:

Acţiunea principală propusă în proiect este constituită din lucrări hidrotehnice de restaurare, de decolmatare canale secundare, pe o lungime de 13560 m, în două zone protejate ale ariei naturale Şontea-Fortuna din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării (RBDD).

Executarea lucrărilor de restaurare are ca scop  refacerea sau îmbunătăţirea reţelei hidrografice, pentru refacerea conectivităţii habitatelor la reţeaua de canale principale, refacerea rutelor de migrare a speciilor acvatice, în special, în condiţii de nivele scăzute ale apei Dunării, în vederea hrănirii, reproducerii, depunerii pontei. Restaurarea habitatelor constituie premiza pentru refacerea, îmbunătăţirea şi menţinerea stării favorabile de conservare a speciilor acvatice de floră şi faună de importanţă comunitară /naţională din siturile Natura 2000 SPA şi SCI ale Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării. Acţiunile de refacere a habitatelor naturale, precum şi cele de informare a publicului privind importanţa şi efectul activităţilor propuse în proiect, au ca scop stoparea declinului biodiversităţii-patrimoniul natural al RBDD.

Zona complexului acvatic Şontea-Fortuna este una din cele mai expuse zone din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării, din punctul de  vedere al transportului de aluviuni, în special, în timpul inundaţiilor.

Localizarea zonei umede Şontea-Fortuna din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării
Profilul longitudinal Trofilca – linia talvegului* canalelor supuse lucrărilor de decolmatare, înainte şi post-restaurare *Linia care uneşte punctele cu cele mai joase cote ale fundului canalului
Profilul longitudinal Periteasca – linia talvegului* canalelor supuse lucrărilor de decolmatare, înainte şi post-restaurare *Linia care uneşte punctele cu cele mai joase cote ale fundului canalului
Profilul longitudinal Draghilea 1 – linia talvegului* canalelor supuse lucrărilor de decolmatare, înainte şi post-restaurare *Linia care uneşte punctele cu cele mai joase cote ale fundului canalului
Starea ecosistemelor de canale interioare Deltei Dunării anterior executării lucrărilor de restaurare: Gradul ridicat de colmatare al canalelor secundare propuse pentru decolmatare şi deconectarea acestora de la canalele principale, în condiţii de nivele scăzute ale apei Dunării (+1.00 m rMNS,  Septembrie 2015).
Imagine satelitară – modul de dispersie a trasportului de sedimente în reţeaua hidrografică interioară a Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (Mai 2006 – unul din anii cu perioada foarte lungă a inundaţiilor Dunării, cca 6 luni).
Rezultatele proiectului:

 • Achiziţia publică a lucrărilor de restaurare ecosisteme acvatice şi serviciilor aferente acestora

În cadrul proiectului au fost achiziţionate următoarele servicii, echipamente şi consumabile /birotică:

Lucrări de construcţii hidrotehnice, dragări de canale (C+M); Verificare Proiect  tehnic; Supervizarea lucrărilor de dragaje – Diriginte de şantier

Organizarea evenimentelor de promovare – 2 conferinţe de presă şi o conferinţă internaţională;

Anunţuri de presă; Realizare şi montare panou publicitar; Echipamente topografice;

Echipamente de protecţie pentru membrii proiectului ce au realizat măsurători de teren în zona de studiu a proiectului; Calculatoare şi consumabile /birotică

 • Lucrări de restaurare a ecosistemelor acvatice naturale din zona Şontea-Fortuna – componentă a siturilor Natura 2000 ROSPA0031 şi ROSCI0065 din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării

Executarea lucrărilor de restaurare a ecosistemelor de zone umede din zona de vest a complexului acvatic Şontea-Fortuna, constă în decolmatarea a 13.560 m canale secundare. Acestea au la bază documentaţia tehnică avizată şi acceptată de către Administratorul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, si anume, Studiul de fezabilitate şi Proiectul tehnic „Restaurarea  ecosistemelor acvatice din zona Şontea-Fortuna – componentă a siturilor Natura 2000 ROSPA0031 şi ROSCI0065 din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării”, precum şi Autorizaţia de construire, emisă de Consiliul Judeţean Tulcea.

 • Informare şi publicitate privind obiectivele şi rezultatele proiectului

Aceasta a fost realizată prin următoarele acţiuni: 2 conferinţe de presă, pentru lansarea, respectiv, încheierea proiectului, cu participarea a cca 50 invitaţi /conferinţă;